REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.toplaser.pl

 

Sprzedającym jest DIOLUT sp. z o.o. dostępny pod adresem ul. Iskrzyczyńska 13 43-430 Skoczów, NIP: 5482743333, REGON: 521822894, KRS: 0000968147, BDO: 000568538 zwany także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

 

- pod numerem telefonu: 507259503. Całkowity koszt rozmowy jak za jeden impuls według aktualnej taryfy operatora telekomunikacyjnego.

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@toplaser.pl

 

1. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

 

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego a zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 

7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

 

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem,z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

 

9. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.toplaser.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

 

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

 

2. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.toplaser.pl

 

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 

3. Sklep internetowy www.toplaser.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.toplaser.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 

a. przeglądarka internetowa Internet Explorer (wersja > 7.0), Mozilla Firefox, Opera

 

b. minimalna rozdzielczość ekranu 800x600 i 256 kolorów

 

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

 

7. Nie ma możliwości zamówienia własnego kuriera po odbiór zakupionych towarów. Wszystkie przesyłki wysyłamy wyłącznie naszym spedytorem.

 

8. W przypadku zwrotu/reklamacji klient musi dostarczyć towar do naszej siedziby we własnym zakresie (na własny koszt).

 

9. Zamawiając towar (klikając na przycisk Zamawiam) z opcją odbioru osobistego nie dochodzi do zawarcia umowy na odległość. W tym przypadku następuje tylko „rezerwacja” danego towaru. Umowa przy wyborze tej opcji zawierana jest dopiero przy odbiorze towaru w siedzibie sklepu.

 

 

10. Nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych.

 

3. Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.toplaser.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową (tylko i wyłącznie!)

 

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni

w tygodniu przez cały rok.

 

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

 

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego

lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

 

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

 

4. Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

 

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

 

3. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach

serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

 

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „cennik transportu”.

 

5. Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

 

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem a konto bankowe sklepu.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), kupującemu będącemu osobą fizyczną (konsumentem), dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.toplaser.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument)  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 

2. Aby skorzystać z takiego prawa Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy , składając jednoznaczne oświadczenie, które może zostać przesłane pocztą na adres: DIOLUT sp. z o.o. ul. Iskrzyczyńska 13 43-430 Międzyświeć, lub drogą mailową na adres sklep@toplaser.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat
DIOLUT sp. z o.o.
ul. Iskrzyczyńska 13
43-430 Międzyświeć

Ja ........................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży 

 

następujących rzeczy ...................................................

 

Data zawarcia umowy .................................................. 

 

Imię i nazwisko .............................................................

 

Adres .............................................................................

 

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 

 

Data ..................................

 

3. Jeżeli Kupujący skorzysta z możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedający prześle Kupującemu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy  pocztą elektroniczną. Kupujący nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia.  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący będący konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego),  następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty otrzymania przez www.toplaser.pl. oświadczenia kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwaracanej rzeczy. Zgodnie z art 32, art 33 i art 34 ust 2 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty przesyłki od sprzedającego do kupującego.

 

5. Kupujący zobowiązany jest zwrócić rzecz sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy. Koszty dostarczenia towaru do www.toplaser.pl ponosi kupujący  (konsument).

 

6. Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego.

 

7. Zwracaną w związku z odstąpieniem od umowy rzecz należy odesłać lub przekazać na adres:  DIOLUT sp. z o.o. ul. Iskrzyczyńska 13 43-430 Międzyświeć, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy w związku z odstąpieniem od umowy. Kupujący sam decyduje o sposobie wysyłki towaru oraz o ewentualnym wykupieniu ubezpieczenia na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. Koszty związane ze zwrotem towaru, niezależnie od opcji wybranej przez internautę (wymiana towaru lub odstąpienie od umowy), są pokrywane przez internautę. Sprzedający nie pokrywa żadnego z tych kosztów ani nie ponosi opłat za transport od kupującego do www.toplaser.pl, nie ponosi również odpowiedzialności za nieotrzymanie przesyłki od kupującego. Wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem towaru ponosi kupujący.

 

10. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część). Zaleca się należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W razie zmniejszenia wartości zwróconej rzeczy lub dostarczenia jej w stanie niekompletnym sprzedającemu przysługuje prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

11. Kupujący jest zobowiązany starannie zapakować towar. W przypadku wykonywania prawa odstąpienia od umowy, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w stanie niepogorszonym.

 

7. Procedura reklamacji

1. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia zakupionej przez Kupującego rzeczy bez wad. Regulacja odpowiedzialności Sprzedającego za wady rzeczy zawarta jest w przepisach art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego.

 

2. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne, Kupujący wedle własnego wyboru może:

 

a. skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy towarów objętych gwarancją)

 

b. złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady (podstawa prawna – Kodeks cywilny).

 

 

3. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Klient może przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 

4. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.

 

5. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: http://toplaser.pl/Zgloszenie_reklamacyjne.pdf

 

6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

 

7. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności. (Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

 

8. Sprzedający odpowiada przed konsumentem za wady przedmiotu przez okres 2 lat od wydania przedmiotu. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia. Miejsce i formę złożenia reklamacji określa sprzedający w swoim regulaminie.
 

9. Jakiekolwiek przesyłki wysyłane do firmy należy zapakować tak, aby nie uszkodziły się podczas transportu. Jeśli dojdzie do uszkodzenia,  a firma kurierska podczas reklamacji stwierdzi niedostateczne zabezpieczenie przesyłki koszty uszkodzonego sprzętu ponosi wysyłający. Zastrzegamy prawo odmowy naprawy gwarancyjnej jeśli z naszej oceny towar został niedostatecznie zabezpieczony na czas transportu. Obowiązkiem wysyłającego jest takie zabezpieczenie przesyłki, aby nie doszło do jej uszkodzenia podczas transportu.

 

10. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady tkwiące w sprzęcie.

 

11. Gwarancją nie są objęte:

  • towary uszkodzone przez nieumiejętne użytkowanie nie zgodne z ich przeznaczeniem

  • uszkodzenia mechaniczne urządzeń

  • wszelkie uszkodzenia powstałe z winy użytkownika

  • samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany konstrukcyjne urządzenia

  • uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia wynikającym z nadmiernej eksploatacji urządzenia lub pracy w niewłaściwych warunkach

  • elementy naturalnego zużywające się takie jak np. elementy grzejne, żarówki itp.

  • uszkodzenia wynikające z przepięć sieci elektrycznej

 12. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, wspólnie ustalamy, że wyłączamy naszą odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu. Przede wszystkim ustalamy z Tobą, że jako sprzedawca nie będziemy ponosić odpowiedzialności także za wady ukryte produktu. Ten warunek nie dotyczy zakupów prywatnych .

[Podstawa prawna: art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny.]

8. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

 

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży,  w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz, w przypadku zakupów na raty, instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

 

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

 

a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

 

b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie

wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@diolut.pl

 

c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 

4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

 

a. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

 

b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

 

c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 

9. Postanowienia końcowe

1. Zamieszczone na stronach sklepu internetowego www.toplaser.pl zdjęcia towarów mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu towaru ze względu na indywidualne ustawienia sprzętu komputerowego użytego przez Kupującego podczas składania zamówienia (dotyczyć to może takich parametrów jak np. kolor towaru, proporcje towaru, itp.).

 

2. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego www.toplaser.pl towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

3. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz.1495) Kupujący nabywając sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt, na własny koszt, do placówki Sprzedającego. Sprzęt można także odesłać na własny koszt na adres DIOLUT sp. z o.o. ul. Iskrzyczyńska 13 43-430 Międzyświeć, po uprzednim poinformowaniu o tym Sprzedającego.

 

4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.toplaser.pl konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

6. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

7. Pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguagedostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.